Trường gồm có 8 lớp học. Học sinh hầu hết là người dân tộc Khmer. có 2 tổ chuyên môn: Tự nhiên và Xã hội.