Hiệu trưởng: Trần Sung, ĐT: 0978 633 296, Email: transungpgd@gmail.com 

Phó hiệu trưởng CSVC: Huỳnh Đức Thuận, ĐT: 0918 259 191                       

Phó hiệu trưởng CM: Nguyễn Thu Thủy, ĐT: 070 4434 787