Chủ tịch Công đoàn: Phạm Văn Cường, ĐT: 0985 272 853 

Phó CTCĐ: Lý Thị Sa Dêl , ĐT: 0376933221