Sau những giờ tích cực học tập thì hoạt động ngoại khóa sẽ luôn là một hoạt động trải nghiệm, sáng tạo giúp học sinh ...